งานติดตั้งประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม อาคารเอนกประสงค์

ชื่อโครงการ  

: งานติดตั้งประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม อาคารเอนกประสงค์ และอาคารหน่วยวิจัย

สถานที่ตั้ง

: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี

เจ้าของโครงการ : บริษัท รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด

ระยะเวลา

: 4 เดือน
มูลค่าโครงการ

: 5,617,500.00 บาท

รายละเอียดโครงการ : งานติดตั้งประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม อาคารเอนกประสงค์และอาคารหน่วยวิจัย