งานถนนและงานรางระบายน้ำภายในโครงการ (บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด)

ชื่อโครงการ  

: งานถนนและงานรางระบายน้ำภายในโครงการ (บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด)

สถานที่ตั้ง

: ถนนพระรามที่ 2 ซอย 44

เจ้าของโครงการ : บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด

ระยะเวลา

: 4 เดือน

มูลค่าโครงการ

:  5,564,000.00 บาท  
รายละเอียดโครงการ

:  งานถนนและงานรางระบายน้ำภายในโครงการ