งานอาคารรวม 5 อาคาร (บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด)

ชื่อโครงการ  


: งานอาคารรวม 5 อาคาร
  (บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด)

สถานที่ตั้ง

: ถนนพระรามที่ 2 ซอย 44

เจ้าของโครงการ : บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด

ระยะเวลา

: 1 ปี

มูลค่าโครงการ


:  27,000,000.00 บาท  

รายละเอียดโครงการ


:  งานอาคารรวม 5 อาคาร
   1. อาคารโรงบ่อบำบัด
   2. อาคารโรงล้างยา
   3. อาคารโรงอาหาร
   4. อาคารหอพักพนักงาน
   5. อาคารหอถังเก็บน้ำ